برش لیزر و انواع لیزر کات (4)

برش لیزر و اشکال لیزر کات
برش لیزر آهن

دامنه ی وسیعی از فلزات با ضخامت های گوناگون را به امداد همین رویه می اقتدار برش داد. به امداد طراحی کامپیوتری می اقتدار انواع زیاد پیچیده را هم به آسانی بر روی ورق فلزی برش داد.

برش لیزر آهن

امینت به کارگیری از برش لیزری زیاد بالاست. هزینه اول تجهیزات گزینه نیاز به جهت برشکاری لیزری زیاد بالاست. برشکاری لیزری با اعمال حرارت انجام می شود البته حوزه‌ ای که حرارت می بیند زیاد ریز هست و این مساله مقدار اعواج و سرایت حرارت به بقیه نقاط را اندک می کند.  This art ic᠎le h​as been wri​tten ᠎with GSA Conte nt​ Generator D em​oversi​on!

فرآیند انجام برشکاری لیزری تماسی نمیباشد و فقط از شیوه یک پرتو نور انجام می شود. فعالیت با دستگاه لیزر برش تهیدست تخصص و مهارت خاصی نمیباشد و فقط با مقداری اعتنا اپراتور عملیات برش به راحتی انجام می گیرد.

همین شتاب و اعتنا اعجاب آمیز هنگامی خویش را نشان می دهد که تیراژ و تعداد قطعات بالا باشد. 2. تکنولوژى و آزادى: آزادى از کلیدى ترین مفاهیم سیاسى و انسانى است; چون پسندیدگى شایستگى و کارامدى هر نظام سیاسى چه دینى و چه غیر دینى خواه دموکرات و خواه تمامیت خواه و توتالیتر با محور و مداربودن همین معنی ارزیابى مى شود و به عبارتی نوع که در ادامه جامعه هاى فراصنعتى فی مابین تکنولوژى و مقامها و رده هاى حیات انسانى لینک استوارى پدید آمده هست آزادى هم که یکى از مقامهاى یاد شده هست فی مابین آن و تکنولوژى همین سازگارى کلیک کنید شکل گرفته است.

چرا که همین مسئله در ادامه تعیین گاز های کمکی نقش انتخاب کننده ای خواهد داشت. به جهت نمونه پلیمر گاز جت در ادامه مراحل برش با گاز بی اثر به مرتبه ای بنن 2 تا 6 نیاز دارااست البته همین عدد به جهت فولاد زنگ نزن، فی مابین 6 تا 14 واحد است.

Th is article was ᠎done with t he help of GSA Content᠎ Gener at or D emov er​si on!

هزینه انجام عملیات اندک هست و نیاز به مواد مصرفی ندارد. چنانچه مقدار پلیسه پس از برش صفحه ی آلومینیوم اندک باشد، میزان مرغوب بودن فعالیت شما در ادامه حد مطلوبی خواهد بود؛ همینطور ایجاد پلیسه ی کم، سبب ساز صرفه جویی در ادامه وقت و هزینه خواهد شد.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.